aktualizováno: 15.04.2024 11:04:07 

Křetínské modelové železniční klubíčko

Popis starého kolejiště
 
       
 HLAVNÍ ÚDAJE.
 
            Epocha:   IV a/b - období: 1970-1980
 
            Roční období: Léto   -  srpen - září
 
            Denní doba:   Poledne
   
            Plocha kolejiště: 27, 43 m2
 
 
Provozní námět
   
    Jednokolejná hlavní trať překonávající rozvodí mezi dvěma dominantními toky – Čeřankou a Málou a spojující dva významné železniční uzly – Chudín a Malešov a místní tratě v podhorské krajině.  
       Doprava na tratích je zaměřena hlavně na osobní dopravu. Nákladní je převážně tranzitní a ostatní je určena pro potřebnou obsluhu stanic na tratích – manipulační nebo ucelené vlaky určené pro nákládku a výkládku.
 
 
Krajinný typ
 
    Ráz krajiny na kolejišti má podhorský ráz s přechodem do pahorkatiny. Geologická stavba je složena ze tří různých horninových podkladů: čeřanské okolí je krasového typu, oblast Skalek a Staré Huti je svorového typu a oblast Veselky – Písečné je pískovcového typu.
 
Popis tratí a stanic
 
   Hlavní jednokolejná trať vychází ze skryté stanice CTIBORY tunelem do stanice SKALKY a stoupá údolím řeky Čeřanky do vrcholové stanice ČEŘANY a z ní tunelem do skryté stanice MALEŠOV. Trať by překonávala výškový rozdíl ve skutečnosti asi 150 metrů. Vzhledem k prudkému klesání toku řeky stoupá trať pomocí smyček. Maximální stoupání tratě je 15%o. Minimální poloměr oblouku je 450 mm. Na této trati jako i na ostatních tratích kolejiště lze provozovat soupravy vlaků odpovídající ustanovením pro technické normativy dle předpisů ČSD. (Podle zátěžových zkoušek jsou modely lokomotiv schopny utáhnou i dvojnásobnou zátěž bez problémů.)
     Místní tratě mají stoupání běžně do 20%o, výjimku tvoří úsek před stanicí SMRKOV a úsek trati ze stanice SKALKY do vlečkové stanice STARÁ HUTˇ, kde je mimořádné stoupání 25%o. Oblouky tratí neklesnou v poloměru pod 300 mm.    
    Ani jedna stanice na kolejišti není postavena v přímém směru – buď jsou zhlaví do oblouku nebo sama stanice je tvarována podle terénu, kde je umístěna. Jen pro zajímavost: délka mezistaničních úseků Čeřany - Smrkov je cca 8 metrů a Čeřany  - Veselka-Písečná je cca 12 m. 
 
Ze stanice ČEŘANY odbočují dvě místní tratě.
 
   Ze skalického zhlaví odbočuje trať do stanice VESELKA - PÍSEČNÁ. Stoupá proti toku řeky Čeřanky, kterou překoná příhradovým mostem do zastávky PASEKY a dále tunelem za továrnu ve Staré Huti. Dále kolem továrny přes dva příhradové mosty přes údolí říčky Úskaly do zastávky STARÁ HUŤ-zastávka, aby  po mírném klesání vstoupila do údolí říčky Bystré, tvořeného pískovcovými skalami a skončila v koncovém nádraží VESELKA – PÍSEČNÁ ( ta je prodloužena na pracovní stůl pro potřeby oprav). 
  Z malešovského zhlaví odbočuje místní trať ČEŘANY – SMRKOV – HORNÍ PLÁNĚ. Na této trati jsou viditelné tři zastávky: Čeřany-Klášter, Čeřany-Zámek a Kamenice-penzion a nákladiště v Podskalí. Trať slouží k přepravě cestujících, hlavně turistů a dopravě dřeva a výrobků z něho .  Trať nejprve stoupá údolím říčky Žbrunda a Smrkovského potoka přes historickou část města po úbočí horského hřebene a opět údolím Smrkovského potoka do stanice Smrkov a za ní vrcholovým tunelem překonává hřeben  do skryté stanice Horní Pláně. Provoz na těchto tratích je zajištěn součinností stanic Čeřany a Malešov.
 Ze stanice SKALKY  z čeřanského zhlaví odbočuje vlečková trať. Trať stoupá po stráních údolí říčky Úskaly do stanice STARÁ HUŤ k obsluze továrny. Po ní je zajišťována nejen doprava nákladů, ale i zaměstnanců továrny. 
 
 
Stanice ČEŘANY:
    
    Stanice má 7 dopravních kolejí a jednu manipulační po celé délce stanice. Užitná délka kolejí se pohybuje od 800 mm (8.) přes 1200 mm (4.) až po délku koleje 2100 mm ( 1.,2.,3. a 5.). Mimo tyto koleje má stanice výtažnou kolej pro manipulaci s nákladními vlaky, dvě koleje odstavné zaústěné do sudé skupiny kolejí, určené hlavně pro osobní dopravu, jednu kolej vykládkovou a dvě koleje určené pro manipulaci se spěšninami. Do sudé skupiny kolejí je zaústěna   výjezdní kolej z místního depa. Délka nástupišť u 1. a 2.koleje je 1400 mm, u 4. a 6.koleje 600 mm a u 8. koleje 1000 mm ( zde lze využít i část kusé koleje k poště). Stanice má na malešovském zhlaví mechanická návěstidla, tři odjezdová u 1.,2. a 3. koleje a pro zbývající část sudé skupiny je skupinové (4.,6., a 8.). Skalické zhlaví je obsazeno světelnými návěstidly. Vjezdová jsou typu AŽD a odjezdová typu CCCP u 1., 2. a 3. koleje a dvě cestová návěstidla u 2. a 4. koleje, které je zároveň jako skupinové pro kolej 4., 6. a 8.
 
 Pobočné lokomotivní depo Čeřany:
                         
  Vlastní depo stanice je tvořeno 13-ti kusými kolejemi a třemi průjezdnými. První kolej je určena pro vjezd vlaků k zásobování depa uhlím, naftou a dalšími potřebnými produkty. Druhá kolej je zásobovací pro parní lokomotivy – zauhlovací zařízení, popelová jáma a odkalovací jáma. Třetí průjezdná kolej je určena k příjezdu motorových a parních lokomotiv k olejovému hospodářství a k zásobování lokomotiv naftou, je u ní sušička s pískem a prohlížecí jáma pro další ošetření lokomotiv. Dále nacházíme v depu dvojkolejnou remízu pro parní lokomotivy, dvojkolejnou přestavěnou remízu pro motorové lokomotivy a nově vystavěnou remízu se dvěma stáními pro čtyři lokomotivy nebo motorové vozy s potřebnými dílnami. Depo má vlastní vytápěcí kotelnu s vlastní zásobovací kolejí a skladiště též s vlastní kolejí. V depu nalezneme další objekty pro provoz depa jako kovárnu, vodárnu, ubytovny pro lokomotivní čety a správní budovu.
 
Stanice SKALKY:
 
Tento pohled na stanici se stal 18.11.2009 již minulostí. Ctiborské zhlaví (v horní části) má jinou tvář.
 
  Stanice Skalky má tři dopravní koleje a jednu manipulační. Užitná délka kolejí je 1600 mm ( 1. a 3.) a 1040 mm ( 2.) a 600 mm (4.). Kusá kolej 2a v délce 250 mm. Délka nástupišť je u 1. koleje 800 mm, u 2. koleje 600 mm a manipulační kolej je před dopravní budovou dopravní kolejí v délce 300 mm s nástupištěm pro příjezd a odjezd motorových vlaků směrem na Starou Huť.
 Stanice je vybavena mechanickými návěstidly a dvěma vloženými světelnými návěstidly.
 
Stanice SMRKOV:
 
    Stanice má dvě dopravní koleje o užitné délce 1200 mm a vlečkovou kolej do objektu pily. Stanice má nástupiště o délce 600 mm u obou dopravních kolejí.
Provoz ve stanici i na trati je podle předpisu D3.
      Na obrázku je vidět část lesní dráhy, končící u pily.
 
Stanice STARÁ HUŤ:
 
    Stanice je tvořena jen dvěmi kolejemi v délce 800 mm a vlečkou do továrny. Stanice má malou remízu pro obsluhující lokomotivu.
 
Stanice VESELKA – PÍSEČNÁ:
 
    Stanice má dvě dopravní koleje o délce 700 a 800 mm, jednu manipulační pro místní nakládku a strojní kolej do remízy. Dál jsou zde 3 vlečkové koleje pro úpravnu a pro nakládku písků o délce dvakrát 800mm a 300mm.
    Trať ze stanice pokračuje mimo úroveň kolejiště na pracovní stůl do dvou kusých kolejí.
 
 
Stavba kolejiště:
 
           Kolejiště je postaveno ve tvaru písmene F, jeho délka je 7,5 m a šíře od 2,1 m do 2,8 m, délka horního ramene je 6 m a šířka se pohybuje od 2,5 m do 3 m, délka středního ramene jsou 3 m a šířka se pohybuje od 0,5 m do 0,7 m. Prostor po manipulaci a pohled na kolejiště je mezi horním a středním ramenem.
    Rám kolejiště je vytvořen s dřevěných hranolů a desek doplněný roštem pro umístěný potřebných staveních prvků. Rám není vytvořen jako jeden celek, ale s jednotlivých pevně spojených nebo vyjímatelných dílů. Podklady pod tratě jsou vyřezány ze sololitových desek vyztuženými dřevěnými laťkami. Stejně tak i pro jednotlivá nádraží.
     Krajina je vytvořena z pěnového polystyrenu, sádry, lepenky, novinového papíru a barvených pilin. Stromy a keře jsou vyrobeny z molitanu, barevných pilin, vázacích drátů a sisalového motouzu. Na kolejišti je dnes asi 1250 listnatých stromů a 1000 bříz, 2000 smrků, jedlí, 150 modřínů a 35 borovic.
     Budovy, mosty a ostatní stavby jsou většinou vyrobeny z papíru, balzy a dřevěných hranolků. Stavby jsou provedeny úpravou předloh z okolí bydliště, plánků nebo městské památkové rezervace z ABC, Železničáře a Modeláře a fotografií z dalších různých časopisů. Celkem je na kolejišti zatím 300 budov, 56 mostů a 12 propustků.
    Mimo jiné je doposud na kolejišti 120 atrap stožárových lamp na osvětlení pracovišť a asi 50 ks atrap pouličního osvětlení, asi 250 stožárů telefonních, nízkého a vysokého napětí.
Počet vyhybek: 75 jednoduchých, 7 obloukových a 8 křižovatkových.
 
Pozadí kolejiště je ručně malováno autory a staviteli.
 
 
Provoz kolejiště.
 
 Na kolejišti může najednou jet maximálně 7 vlakových souprav.
 Osobní doprava je zajišťována soupravami osobních vozů taženými lokomotivou nebo motorovým vozem. Tomu odpovídají stanice a četnost zastávek na tratích.
Nákladní doprava je provozována jako tranzitní. Mimo ni se objevují ucelené soupravy z Větrova (vápno a cement) a Veselky – Písečné (písky).
Obsluhu stanic zajišťují manipulační vlaky.
  Jako hnací vozidla se uplatňují lokomotivy parní a motorové.
 
 
Napájecí systém
 
Napájení je provedeno systémem napájecích úseků pomocí pulzních napáječů.
  Stanice Čeřany má pro dopravu dva napáječe závislé na sobě pro všechny hlavní dopravní koleje. Samotná stanice je rozdělena na 11 napájecích úseků, které umožňují současnou jízdu dvou vlaků a samostatnou jízdu lokomotivy z a do depa. Traťové koleje hlavní tratě mají závislé napájení na připojení k zhlaví příslušné stanice (pro brždění a rozjezdy od vjezdových návěstidel). Depo má vlastní pulzní napáječ, kterým lze napájet i strojovou kolej ve stanici.
  Na trati Čeřany - Skalky jsme zrušili izolační úseky v závislosti na postavení návěstidla, takže se návěstidlo dá projet při návěsti Stůj. "Strojvedoucí" si musí hlídat návěst. Pro případ zadržení vlaku u vjezdového návěstidla se trať vypne.
 
  Stanice Skalky má pouze jeden napáječ. Sudá skupina kolejí je izolačně oddělena. 
  
  Stanice Stará Huť je ovládána napaječem ze stanice Skalky.
 
  Stanice Veselka-Písečná mají vlastní napáječ s tím, že stanici Veselka-Písečná. Tímto napáječem lze v součinností se stanicí Čeřany ovládat vlaky na trati mezi oběma stanicemi.
 
U trati Čeřany – Smrkov – Horní Pláň jsou napáječe připojeny trvale k mezistaničním traťovým úsekům a stanice Smrkov se připojuje k příslušné trati z které a na kterou jede vlak.
 
Skryté nádraží - Srdce kolejiště - má dva napáječe. Kařdý napájí jedno zhlaví stanice. Jednotlivé staniční koleje se podle potřeby připojují k příslušnému zhlaví podle jízdy vlaku.  
 
 
 
  Zabezpečení provozu.
 
Zatím se buduje. Mimo hlavní trať jsou návěstidla nezávislá na výhybkách. Ve stanici Skalky je závislost již částečně vytvořena.
Stanice Čeřany je již osazena návěstidly podle popisu stanice a postupně se vytváří jejich závislost na výhybkách a mezi sebou navzájem.Zároveň se upravuje i napájení kolejí.
Stanice Veselka - Písečná je kryta vjezdovými a skupinovými odjezdovými mechanickými návěstidly bez závislosti na výhybkách.
Provoz na trati Čeřany – Smrkov – Horní Pláně je zabezpečen podle předpisu D3.
 
 
 
SRDCE KOLEJIŠTĚ
 
 
Srdcem provozu celého kolejiště je skryté nádraží s vlastní obsluhou. Z něho jsou vypravovány vlaky na jednotlivé tratě směrem na Ctibory - Skalky, Větrov – Čeřany, Malešov – Čeřany a Horní Pláně – Smrkov. Stanice má 9 dopravních kolejí pro hlavní trať o délce 3000 mm a 5 dopravních kolejí pro místní tratě o délce 1500 mm. Obě skupiny kolejí jsou spojeny kolejovými spojkami pro různorodou manipulaci. Navíc má ještě 11 odstavných kolejí o minimální délce 1300 mm. Stanice je napájena podobným způsobem jako stanice Čeřany, současně je možná jízda tří vlaků. 
Stanice zabírá plochu cca 3,70 m2.
 
 Zjednodušený plánek kolejiště
 
                                                                                                -- 7,5 m --                                                                           
 6m
Na obrázku nabízíme zjednodušený náčrtek kolejiště pro představu velikosti a rozmístnění jednotlivých stanic a rozměry místnosti a kolejiště. Pro skutečné posouzení kolejiště je lepší jej vidět. Rozměr kolejiště je šíře 7,5 m  a hloubka 6 m ( na obr. "výška").  
 
Na závěr:    
    Vzhledem k jeho velikosti a počtu dvou a půl úvazku pracujících a tvořících, jeho stále v rozestavěném stavu, kdy ještě chybí dokončení mnoha detailů. Při tom se za dobu stavby od roku 1995 velmi mnoho změnilo a upravilo, stále se ještě u kolejiště něco opravuje a vylepšuje a dokončuje. Nedodělků je více než dost! Pro jednoho až moc.
Kolejiště nemá žádného sponzora mimo dvou a půl tvořících, takže všechno dění je závislé na finanční situaci tvůrců a návštěvníků - dárců ochotných přispět na provoz.
 
Významný poznatek:
    Při stavbě nových dílů a při přestavbě dříve budovaných částí jsme došli k poznání, že nejdůležitější pro stavbu kolejiště je vědět jaká bude při dokončení krajina kolem tratí. Dříve než se navrhne trať, musím mít reálnou představu o krajině ve které bude trať postavena! Potom model železniční tratě, ikdyž nemá skutečný vzor, vypadá reálně. Krajina musí i při tom, že končí hranou rámu kolejiště, budit dojem, že má skutečné pokračování.
 
   Po shlédnutí několika kolejišť a názorů některých modelářů, které bez jejich souhlasu nejmenuji, patří naše kolejiště mezi ty, které opravdu znázorňují železniční trať v krajině. Není na něm zbytečné vedení tratí, někdy až nesmyslném proplétaní Má-li mít výchovnou funkci a znázorňovat model železniční dopravy, pak jsme se snažili tyto zásady respektovat i při vytváření kompromisů.