aktualizováno: 15.04.2024 11:04:07 

Křetínské modelové železniční klubíčko

Popis kolejiště

Vítejte na stránce Popis kolejiště.

Krajinný typ
 
    Ráz krajiny na kolejišti zachycuje přechod mírně zvlněné krajiny do pahorkatiny jako je například přechod krajiny v okolí Brna. Geologická stavba je složena z různých horninových podkladů vápencového typu a v oblasti Veselky je pískovcový zvětralý masív. Hřeben, který do krajinu tvoří se zvedá náhle se značným převýšením ( na kolejišti je až 50  cm nad hladinou řeky) a jeho přerušení řekou vytvořilo místo pro mohutný strážný hrad. Krajina je převážně zalesněna a jen v údolích je místo pro zemědělskou činnost. Od hlavního hřebenu je krátký výběžek ve směru do rovinné části krajiny. 
 
 
Popis tratí a stanic
 
   Hlavní jednokolejná trať vychází ze skryté stanice BERLICE a stoupá krajinou, aby mezi domy města prošla do stanice CHUDÍN. V této stanici provede úvrať, aby mohla stoupat údolím řeky Čeřanky do stanice PLANÁ pod CHUDŠTEJNEM a z ní tunelem do (skryté) konečné stanice MALEŠOV.  Vzhledem k prudkému klesání toku řeky stoupá trať pomocí smyček. Maximální stoupání tratě je 10%o. Minimální poloměr oblouku je 500 mm. Na této trati jako i na ostatních tratích kolejiště lze provozovat soupravy vlaků odpovídající ustanovením pro technické normativy dle předpisů ČSD. 
     Místní trať ze stanice CHUDÍN  vedoucí do stanice VESELKA  má mimořádné stoupání 25%o. Oblouky tratí neklesnou v poloměru pod 300 mm.    
    Ani jedna stanice na kolejišti není postavena v přímém směru.  
 
   Místní trať do stanice VESELKA je jako pokračováním trati z BERLIC. Příhradovým mostem v mírné stoupání vede za továrnu ve Staré Huti. Dále kolem továrny přes dva příhradové mosty přes údolí říčky Úskaly do zastávky STARÁ HUŤ-zastávka, aby  po mírném klesání vstoupila do údolí říčky Bystré, tvořeného pískovcovými skalami a skončila v koncovém nádraží VESELKA  ( ta je prodloužena na pracovní stůl pro potřeby oprav). 
   Ze stanice CHUDÍN  z veselkovského zhlaví odbočuje vlečková trať k obsluze továrny ve STARÉ HUTI . Po ní je zajišťována nejen doprava nákladů, ale i zaměstnanců továrny. Další vlečková trať je na opačném zhlaví, která mezi domy mírně klesá do místních továren (naznačeny na pozadí).
 
 
Stanice CHUDÍN
 
   Stanice má 9 dopravních kolejí průjezdných a 1 dopravní kolej kusou, z toho čtyři průjezdné a kusá kolej jsou určeny pro osobní dopravu (sudá skupina) a opatřeny nástupišti, zbývajících pět pro nákladní dopravu (lichá skupina). Stanice má dále 2 manipulační průjezdné koleje pro manipulaci s nákladními vozy a 4 manipulační kusé koleje určené pro vykládku a nákladku nákladních vozů. Užitná délka dopravních kolejí se pohybuje od 1700 mm (7. a 9.kolej)až po délku koleje 2500 mm (1.kolej). Poslední dopravní nákladní kolej je spojena s výtažnou kolejí a umožňuje sestavování manipulačních vlaků. Manipulační koleje jsou o délce 1400 a 1300 mm. Výtažná kolej stanice je umístněna na berlickém zhlaví o délce 1300 mm a na svém začátku zdvojena pro vyčkávání lokomotiv. Do této koleje je zapojen výjezdná kolej z dílen vozového depa. mm. Na veselkovském zhlaví jsou do kusé osobní koleje zaústěny dvě koleje určené pro manipulaci s poštovními zásilkami o délce 300 mm. Na toto zhlaví jsou připojeny i tři koleje pro traťové hospodařství.
   Do obou zhlaví stanice jsou zaústěny výjezdní koleje z místního depa.
   Délka nástupišť je od 1400 mm - první až třetí nástupiště až 1600 mm  u čtvrtého nástupiště.U kusé koleje je délka nástupiště 500 mm.
    Stanice má na veselkovském zhlaví je mechanické skupinové návěstidlo. Berlické zhlaví je obsazeno světelnými návěstidly. Vjezdová a odjezdová jsou typu CCCP u všech dopravních kolejí.
 
Depo  CHUDÍN.
 
 Vlastní depo stanice je tvořeno 4-mi průjezdnými a 10-ti kusými kolejemi . První kolej o délce 850 mm je určena pro vjezdy a odjezdy lokomotiv.Druhá kolej od délce 750 mm je určena k vyzbrojování parních lokomotiv  – zauhlovací zařízení, popelová jáma a odkalovací jáma. Třetí kolej o délce 550 mm je k zásobování depa uhlím a případné odstavení lokomotiv z točny. Čtvrtá kolej o délce 550 mm umožňuje jízdu lokomotiv na točnu.Z první koleje odbočují kusé koleje. První kusá kolej je o délce 500 mm s přístřeškem o 250 a prohlížecí lávkou. Druhá kusá kolej o délce 450 mm kolej je vyhražena pro odstavení nehodového vlaku a je na spojena vyhýbkou s třetí kusou kolejí, určenou pro odstavení motorových vozů. Čtvetá a pátá kolej o délkách 630 a 750 mm ústí do haly pro motorová vozidla.Šestá kusá kolej o délce 700 mm je určena pro zbrojení naftou a dalšími potřebnými produkty a je u ní sušička s pískem. Z této koleje odbočuje kolej na točnu a umožňuje průjezd přes ni na druhý konec depa. Dále nacházíme v depu tříjkolejnou remízu pro parní lokomotivy.Před touto remízou je umístněna točna o průměru 200 mm. U točny jsou ještě 4 kusé koleje 100 mm.  Na opačné straně depa jsou dvě odstavné koleje o délce 300 mm.
 
Největší výhodou tohoto depa, že je připojeno díky dlouhé první koleji k oběma zhlavím stanice, takže pro odstupující nebo nastupující lokomotivy není nutné pojíždět staniční koleje. Na berlickém zhlaví výjezdní kolej depa ústí do výtažné koleje a nastupující lokomotiva nemusí ani křížit dopravní cestu. Výjezdní koleje kryjí návěstidla - na berlickém zhlaví světelné, na veselském mechnické - obsluhované stavědly stanice. 
 
 
Stanice PLANÁ pod Chudštejnem.
 
 Stanice Planá má tři dopravní koleje a jednu manipulační. Užitná délka kolejí je 2150 mm (1.), 1850 mm (3.) a 1700 mm ( 5.). Manipulační kolej, určená pro nakládku dřeva místní pily je dlouhá 700 mm (7.). Délka nástupišť je u 1. a 3. koleje 1100 mm, u 5. koleje 800 mm. Kolejiště stanice je ve tvaru písmene  S. 
 Stanice je vybavena elektromechnickým zabezpečovacím zařízením s mechnickými návěstidly.  
 
 
Stanice VESELKA.
 
    Stanice má dvě dopravní koleje o délce 700 a 800 mm, jednu manipulační pro místní nakládku a strojní kolej do remízy. Dál jsou zde 3 vlečkové koleje pro úpravnu a pro nakládku písků o délce dvakrát 800mm a 300mm.
    Trať ze stanice pokračuje mimo úroveň kolejiště na pracovní stůl do dvou kusých kolejí.
 
Skrytá stanice.
     Skrytá stanice má devět průjezdných kolejí o délce 2500 - 3000 mm a čtrnáct kusých kolejí o délce 1000 - 2500 mm.
     Pět průjezdných kolejí je zapojeno do ovládání tak, že je možné je ovládat z centrálního pultu pro stanici Chudín pro případ obsluhy kolejiště jedním pracovníkem. Důvoden možnost ukázky provozu při návštěvních dnech.